Search Menu
13.8. 2020 bursova

Slovo přednosty kliniky prof. MUDr. Trněného, CSc.

Vážení přátelé,

vítám vás na stránkách I. interní kliniky - kliniky hematologie 1. LF UK a VFN.

I. interní klinika VFN a 1. LF UK byla historicky první klinikou, na níž bylo zahájeno vyučování v českém jazyce v roce 1871. Tehdy byla vedena profesorem Eiseltem. Její dějiny jsou však podstatně starší, jak je možné se dočíst v rubrice historie. Ve druhé polovině dvacátého století se zde pěstovaly zejména dva interní podobory: hematologie - reprezentované prof. Netouškem, prof. F. Heřmanským, doc. Friedmannem, doc. Cieslaarem, prof. Klenerem a hepato-gastroenterologie - reprezentovaná zejména. prof. Hönigem, prof. Kordačem, prof. Jirsou, prof. Marečkem, prof. Brodanovou, doc. Jiráskem, doc. Špičákem, doc. Dufkem, doc. Urbánkem a dalšími. V osmdesátých letech bylo zaměření rozšířeno o nefrologii (reprezentovanou zejména as. Žabkou, dr. Vítkem a prof. Tesařem). Na přelomu tisíciletí se klinika pod vedením prof. P. Klenera změnila v jednooborovou kliniku zaměřenou na hematologii a hemato-onkologii.

V současné době je klinika orientována na hematologickou problematiku a zejména na hemato-onkologii. Je jedním ze sedmi center intenzivní hematologické péče v České republice a je vedoucím pracovištěm zejména pro diagnostiku a léčbu lymfomů, chronické lymfatické leukémie, mnohočetného myelomu, myelodysplastického syndromu. Je zaměřena i na další onemocnění jako je chronická myeloidní leukémie, akutní leukémie u starších nemocných, chudokrevnost, nejrůznější druhy cytopenií. Programem autologní transplantace krvetvorných buněk patří mezi pracoviště s největším počtem transplantací v ČR. Při klinice byl vybudován národní registr nemocných s lymfomy, myelodysplastickým syndromem a působí zde národní registr provedených transplantací krvetvorných buněk.

 

Nemocní jsou léčeni jednak v moderně vybavených ambulancích s denní nemocnicí, při hospitalizaci jsou k dispozici dvě standardní oddělení a jedno transplantační oddělení.

Klinika spolupracuje při výzkumu krevních onemocnění s řadou dalších pracovišť, sama může využívat molekulárně biologické laboratoře, laboratoř buněčné terapie a některé další. Pracovníci se účastní jak základního výzkumu, tak výzkumu aplikovaného a v neposlední řadě je na klinice prováděna řada klinických studií, v nichž mají nemocní možnost být zařazeni do studií s novými léky a léčebnými prostředky. Významnou součástí práce kliniky je výchova a výuka mediků studujících na 1. LF UK, ale i mediků přicházejících z celé Evropy v rámci výměnných programů. Na klinice studují postgraduální studenti biomedicínských oborů. Významnou úlohu hrají pracovníci kliniky v postgraduálním vzdělávání v hematologii a onkologii.

Věřím, že na našich stránkách získáte potřebné informace o naší činnosti.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
přednosta I. interní kliniky 1. LF UK a VFN