Search Menu
25.10. 2011 mavy

Organizace výuky 6. ročníku

Akademický rok 2021/22

http://int1.lf1.cuni.cz/

Výuka 6. ročníku interny:

1/ Předstátnicová stáž

2/ Diferenciálně diagnostické semináře

3/ Pravidla SRZk

4/ SRZk studentů po návratu z Erasmu (či jiné zahraniční stáže, kde absolvují předstátnicovou přípravu)

########-

Ad 1/

Předstátnicová stáž probíhá na I., II., III., IV. interní a Nefrologické klinice VFN, Interní klinice ÚVN, a na Pneumologické klinice TN v Krči.

- příprava probíhá v 3týdenních blocích.

- účastní se studenti podle výpisu děkanátu, 3–4 kruhy.

- časový rozpis předstátnicové přípravy - viz vývěska děkanátu

- zápis k účasti v předstátnicové přípravě je individuální v SIS, kde jsou jednak vyjmenována všechna pracoviště a jednak limitovaný počet studentů, které každé pracoviště přijme

- 1. den předstátnicové přípravy se studenti dostaví na ta pracoviště, kam se zapsali v SIS

- v závěru 3. týdne předstátnicové přípravy skládá student praktickou zkoušku, a po jejím úspěšném absolvování dostane klasifikovaný protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“, který si uchová a předloží při SrZk jako potvrzení o absolvované přípravě. Předložení tohoto protokolu při SRZk je podmínkou účasti na zkoušce.

Zápočet: je udělen po 1/ absolvování třítýdenní předstátnicové přípravy a 2/ po úspěšném složení praktické zkoušky, kdy obdrží jako doklad „Záznam o absolvování praktické části SRZk. Poté je udělen zápočet a zapsán do SIS.

Obsahem praktické zkoušky je kompletní příjem/vyšetření pacienta, diagnostická rozvaha, návrh vyšetřovacího a rámcově léčebného postupu, které je parafováno a oznámkováno příslušným učitelem.

Vyplněný a klasifikovaný záznam o praktické zkoušce je podmínkou účasti studenta na SRZK z vnitřního lékařství.

Ad 2/

Aktuální rozpis Dif. dg. seminářů je k dispozici v SISu.

Ad 3/

Pravidla SRZk

Předložení dokumentu o absolvování Praktické zkoušky během předstátnicové stáže je podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky.

Rámcové termíny SRZk z interny jsou uvedeny v „Programu všeobecného lékařství pro akademický rok 2019/2020 – viz SIS v části Nástěnka

Přesné termíny SRZk jsou vypisovány během předstátnicové přípravy 14 dní před jejím konáním. Tyto termíny jsou přednostně určeny pro právě stážující studenty, na volná místa je umožněno se přihlásit i pro studenty z jiných stáží.

Složení komisí jednotlivých termínů nebude zveřejňováno, vzhledem k možným změnám a přesunům komisí ještě v den SRZk, které reflektují odhlašování studentů

Mimořádné termíny nejsou vypisovány, proto je třeba v plné míře využívat standardně vypsaných termínů.

Maximální počet studentů pro komisi – 5

Zápis na zkoušku a odhlášení ze zkoušky je možno provádět podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem 1. LF. Pro 1.LF UK platí: “Na 1. LF bude uznána jako včasná omluva do 7 kalendářních dnů před termínem zkoušky. Den zkoušky je den osmý.“

Znění otázek pro SRZk – viz odkaz Otázky ke zkouškám

Začátek SRZk je ve 13.00 hod, místo zkoušky je jasně uvedeno.

Ve výjimečných případech může být z organizačních důvodů začátek zkoušky posunut – o této změně jsou studenti informováni v předstihu.

Termíny SRZk v letních měsících budou vypisovány v předstihu, nicméně ad hoc, podle počtu studentů, kteří neabsolvovali SRZk v řádných termínech.

Ad 4

Erasmus, resp. studium v zahraničí, pokyny:

Absolvování předstátnicové stáže v rámci pobytu na zahraniční univerzitě je možné.

Pokud zahraniční pracoviště žádá potvrzení povolení této stáže, (obvykle jde o formulář „Learning Agreement for Studies“), je možné si toto potvrzení vyžádat na jakékoli interní klinice, kde výuka 6. ročníku probíhá.

Závěrečnou praktickou zkoušku je student povinen vykonat v 1. LF UK.

Student předloží potvrzení o absolvované předstátnicové přípravě (stáži) v zahraničí.

Pro vykonání praktické zkoušky studenti

a/ si sami domluví s jednotlivým učitelem či na zvolené interní klinice termín zkoušky

b/ informaci podají pracovišti odpovědnému za organizaci SRZk (sekretariát I. interní kliniky), termín a pracoviště jim bude přiděleno (jednotlivá pracoviště se pravidelně střídají).