Search Menu
5.5. 2021 bursova

Transplantační program

Vedoucí lékař transplantačního oddělení: MUDr. Eva Konířová

Lékaři transplantačního oddělení: MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D.; MUDr. Jela Dajčárová 

Koordinátor transplantačního programu: MUDr. Blanka Vacková

Staniční sestra: Blanka Šilerová

Program autologních transplantací krvetvorných buněk (ASCT) byl na I. Interní klinice zahájen v roce 1993. Od té doby počet ročně transplantovaných pacientů neustále narůstal, v posledních deseti letech se počet autologních transplantací krvetvorných buněk ustálil na 80-90 ročně, což činí cca 20 % ze všech ASCT provedených v ČR. Hlavními indikacemi jsou pacienti s mnohočetným myelomem a lymfomy, z dalších indikací pak pacienti s autoimunitními chorobami (systémová sklerodermie) a jinými malignitami (např. CNS tumory). Přijímáme pacienty z celé ČR, největší procento tvoří pacienti z Prahy, Středočeského a Libereckého kraje. Přes zvyšující se medián věku pacientů podstupujících ASCT (do roku 2000 46let, po roce 2010 58let), se nám daří snižovat procento komplikací, a především peritransplantační mortalitu, která se aktuálně dlouhodobě pohybuje pod 1 %.

Transplantační tým 1. interní kliniky je členem EBMT (European Group for Bone Marrow Transplantation)