Search Menu
14.4. 2021 bursova

Informace pro ambulantní pacienty

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za důvěru, s níž se svěřujete do naší péče. Aby naše spolupráce mohla být co nejefektivnější, pročtěte si prosím následující základní informace.

I. interní klinika VFN a 1. LF UK je předním českým pracovištěm v oblasti nádorové hematologie – hematoonkologie (lymfomy, leukémie, myelom, myelodysplastický syndrom). Poskytujeme superkonsiliární péči i v oblasti nenádorové hematologie (anémie, trombocytopenie a další). Základem našeho přístupu je komplexní týmové péče, kdy se o každého nemocného stará jeden lékař ze skupiny věnující se vybraným diagnózám a s ním spolupracující sestra. Léčebný přístup je vždy společně diskutován a navržen poté ošetřujícím lékařem nemocnému, je možné, že v průběhu péče se o Vás bude starat i jiný lékař, vždy podle konkrétních potřeb.

V další části bychom Vás chtěli ve stručnosti seznámit s organizací péče, tak abyste se mohli lépe orientovat.

AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ:

Při příchodu na hematologické ambulance se VŽDY nahlaste sestře na kartotéce. Sestra Vám potvrdí hodinu vyšetření u vašeho lékaře. Jestliže si nejste jisti dnem a hodinou Vašeho vyšetření je možné se dopředu informovat telefonicky nebo osobně v kartotéce. Vaše telefonické dotazy vyřizujte prosím prostřednictvím sestry, která v případě potřeby zajistí kontakt na Vašeho ošetřujícího lékaře.

Snažíme se, aby Vaše vyšetření bylo zahájeno maximálně do 30 minut od času, na něž jste objednáni. Pokud se dostavíte k vyšetření dříve, než jste objednáni, neuspíšíte tím Vaše vyšetření.

Pořadí, ve kterém budou pacienti vyšetřeni, určuje lékař.

Přednostně jsou vyšetřeni pacienti ve zhoršeném stavu, ti kteří jsou přijímáni k hospitalizaci a ti kterým je týž den podána chemoterapie na denní nemocnici. Před vstupem do ambulance, PROSÍME, vypněte svůj mobilní telefon!

Lékaři mohou být někdy z ambulance z neodkladných provozních důvodů odvoláni. Tímto se proto omlouváme za případné prodloužení čekání na vyšetření.

Nemůžete-li dodržet plánovaný termín vyšetření, dejte nám včas vědět a domluvte si nový termín návštěvy buď přímo v ambulanci svého ošetřujícího lékaře, nebo v kartotéce. Telefonní hovory do ambulancí uskutečňujte raději v odpoledních hodinách.

Eventuální změnu zdravotní pojišťovny, adresy bydliště, telefonního čísla apod. oznamte na kartotéce.

Vaše případné další dotazy odpoví sestra v kartotéce nebo staniční sestra.

ODBĚRY KRVE:

Odběry krve se provádějí na odběrovém centru v přízemí budovy B od 6:30-14:30 hodin. Objednání na odběry není nutné. Vždy je nutné mít s sebou žádanky, které dostanete od svého ošetřujícího lékaře při odchodu z ambulance, nebo v kartotéce.

Odběry na denní nemocnici jsou vyhrazeny pouze pro pacienty léčené v rámci některých klinických studií.

Pokud máte zaveden port nebo žilní přístup PICC je odběr krve prováděn v budově A – zadní schodiště – 3. patro – odd. „Odběry z portu a kanyl“, kde Vám bude současně zavedena jehla do portu.

AMBULANTNÍ CHEMOTERAPIE NA DENNÍ NEMOCNICI:

Po odběru (je-li před aplikací požadován) se nahlaste sestře v kartotéce a poté ihned na denní nemocnici. Neurgujte, prosím, při čekání na aplikaci léčby ošetřující personál. Čekací doba závisí na dodání výsledků odběrů krve (krevní obraz cca 1-2 hod., ostatní vyšetření i déle), léků připravovaných v centrálním oddělení přípravy cytostatik (cca 2 hod.) a na přípravě transfuzních přípravků na transfuzním odd. (cca 2-3 hod.). Tuto dobu nemůžeme výrazně ovlivnit ani urychlit.

Pacientům z Prahy a blízkého okolí doporučujeme se dostavit k odběrům krve den před plánovanou chemoterapií. Zkrátí se tím čekání na chemoterapii o hodinu i více.

Pacienti, kteří mají proveden krevní obraz v den aplikace, se dostaví na denní nemocnici hodinu po odběru. Krevní obraz musí být nabrán nejpozději do 8.30 hodin.

K léčbě trvající více jak 4 hodiny se pacienti dostaví na denní nemocnici mezi 8.00-9.00 hodinou (přednostně pacienti s výsledkem KO z předchozího dne).

Pacienti s léčbou kratší (cca 2 hodiny) se dostaví na denní nemocnici mezi 10.00-11.00 hodinou.

Chemoterapie typu Bortezomib, Vidáza ( podkožní injekce) bude podána pacientům mezi 8.00-9.00 hodinou ev. 13.00-14.00 hodinou.

K nitrožilní aplikaci bisfosfonátů (Zometa, Bondronat, Pamitor, Fayton…..), železa, imunoglobulinů, objednaným krevním převodům z předchozího dne se pacienti dostaví do 8.30 hodin.

Jestliže víte, že budete v denní nemocnici z důvodu dlouhotrvající léčby trávit více času, je vhodné pohodlné oblečení, svačina a pití.

Po odběru krve, před vlastní léčbou je vhodná lehká snídaně, neurčí-li lékař jinak.

Pacienty s portem prosíme o vhodné oblečení, které usnadní manipulaci.

Telefonní hovory omezte na nejnutnější možnou míru.

Z kapacitních důvodů a s ohledem na ostatní pacienty není možné, aby rodinní příslušníci či jiný doprovod zůstával s Vámi v prostorách denní nemocnice.

Do prostor denní nemocnice je zakázán vstup dětem.

Na denní nemocnici a v prostorách ambulancí je k dispozici WI-FI po dobu dvou hodin zdarma - VFN-WIFI-FREE. K připojení se do této sítě není potřeba žádné nastavování. Systém pracuje plně automaticky.

Práva a povinnosti pacienta ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jsou k dispozici v ambulantní čekárně, na denní nemocnici nebo je možné požádat sestru v kartotéce o jejich vytištění.

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k naší práci nebo k našemu přístupu k pacientům, sdělte je bez odkladu buď vedoucímu lékaři oddělení (MUDr. Jan Straub) nebo staniční sestře oddělení (p. Karolína Straková).

Veškerý personál se bude snažit pro Vás udělat maximum.

Vzájemná tolerance a respekt nám to všem jistě usnadní.

Děkujeme.

Personál hematologického oddělení Fakultní polikliniky VFN