Search Menu
8.9. 2020 bursova

Skupina pro imunitní cytopenie

Členové skupiny

MUDr. Eva Konířová
MUDr. Josef Karban
MUDr. Eduard Cmunt, CSc.
MUDr. Jan Straub
MUDr. Magda Šišková

V rámci celé kliniky koordinujeme jednotné diagnostické a terapeutické postupy. Aktivně spolupracujeme s dalšími pracovišti v rámci skupiny pro imunní cytopenie (SIC) ČHS. V dispenzarizaci kliniky je cca 150 pacientů, ročně máme kolem 15 nových pacientů s diagnózou primární ITP a AIHA. V léčbě nabízíme pacientům plné spektrum v současnosti dostupných léčebných modalit, nejnovějších preparátů včetně biologické léčby (rituximab, agonisté trombopoetinového receptoru), k dispozici jsou i mezinárodní studie s novými léky.

V současnosti aktivní studie:

Studie ARGX-113-1801

- studie fáze 3, randomizovaná, placebo kontrolovaná
- ARGX-113 (efgartigimod) = inhibitor neonatálního Fr receptoru (FcRn)
- vstupní kritéria: perzistentní / chronická ITP > 3 měsíce, dvě a více předchozích linií terapie (nebo 1 předchozí a 1 souběžná), odpověď na předchozí ITP terapii (kromě TPO-RA), stabilní souběžná ITP terapie,

trombocyty < 30 x 109/l

Studie PRN 1008-010

- studie fáze 1/2, otevřená, dose-finding
- PRN 1008 (rilzabrutinib) = inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy (BTK inhibitor)
- vstupní kritéria: primární / sekundární ITP, relabující / refrakterní, s vyčerpanými dostupnými / schválenými terapeutickým možnostmi, trombocyty < 30 x 109/l, alespoň 2 linie léčby, povolená souběžná terapie (kortikosteroidy, perorální imunosupresiva, dapson/danazol, eltrombopag) ve stabilní dávce.