Search Menu
19.5. 2023 azumr

Nejčastěji kladené otázky - FAQ - NEW

 

Nejčastěji kladené otázky - FAQ

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KLADENÉ STUDENTY. INFORMACE A ODPOVĚDI

Než budete klást otázky (osobně, mailem nebo telefonicky) pročtěte si webové stránky děkanátu a I. interní kliniky - http://int1.lf1.cuni.cz/

OBECNÉ INFORMACE

Pracoviště a kliniky, kde probíhá výuka a zkoušky z interny 3., 5. a 6. ročníku

I. Interní klinika - klinika hematologie (I.IK)

+ Ústav hematologie a krevní transfúze (UHKT)

II. Interní klinika - klinika kardiologie a angiologie (II.IK)

III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu (III.IK)

IV. Interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie (IV.IK)

Klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN Praha (TRN)

Klinika nefrologie (NEFRO)

Pneumologická klinika FTN Krč (PNEUMO)

Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Střešovice (ÚVN)

Revmatologický ústav Na Slupi (REVMAT)

ORGANIZIACE VÝUKY NA I. INTERNÍ KLINICE - HEMATOLOGIE

ÚŘEDNÍ

· Veškeré úřední aktivity (zapsání zápočtu, potvrzení, např. ERASMUS, prázdninové praxe v zahraničí atd.) v úředních hodinách -I. interní klinika - sekretariát, úterý 8,30 - 9,00 hodin

· viz informační tabule před sekretariátem

Úřední aktivity mimo obvyklý termín,

· nechte index a potvrzení o absolvování praxe (stáže…)., ev. jiné požadavky na úřední úkon v sekretariátu, současně kontakt na vás, co nejdříve zapíšeme, potvrdíme…

STUDIJNÍ

· Omluva ze zkoušky - viz znění nově platného SZŘ (Studijní a zkušební řád).

Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. Na 1. LF bude uznána jako včasná omluva do 7 kalendářních dnů před termínem zkoušky. Den zkoušky je den osmý.

· Jména zkoušejících (3.,5., 6. ročník - předsedy komise, složení komise…) se neoznamují, veškeré dotazy budou odmítnuty.

Individuální studijní plán

3.+ 5. ročník - účast na stážích

· probíhá identicky jako u řádného studia. Konkrétní termín konzultujte s vedoucím výuky daného ročníku a zapište se cestou SIS ke kruhu, který v ten termín řádně stážuje.

· z kapacitních důvodů nedoporučujeme termíny, kdy na jednom pracovišti stážují současně dva kruhy. Proto, ve výjimečných případech, Vám doporučíme volit jiný termín.

6. ročník - účast na předstátnicové přípravě

· probíhá identicky jako u řádného studia. Konkrétní termín konzultujte s vedoucím výuky daného ročníku a zapište se cestou SIS ke kruhu, který v ten termín řádně stážuje.

VÝUKA ČESKÉ PARALELKY v ČR

· stáže z interny se týkají studentů 3., 5. a 6. ročníku

Otázky:

· zda je možno odchodit stážovou výuku s jiným kruhem – ano, limitem je neúměrně nezvýšit počet stážujících studentů v kroužku - konzultujte individuálně v sekretariátu kliniky – nikoliv u přednosty kliniky

3. ročník – interní propedeutika na I. Interně – zimní semestr

· organizací výuky 3. ročníku je pověřena III. Int. klinika (III.IK), prof. Michal Vrablík - viz web III.IK

· termíny ke zkoušce jsou vyvěšeny na SIS v dostatečném předstihu

· předtermíny před ukončením stáže a přednášek nejsou povoleny

· otázky ke zkoušce z propedeutiky - viz web III. IK, web I. a II. IK

· rozdělení studentů je aktuálně vždy na nástěnce kliniky před posluchárnou I. int a na webových stránkách I. IK

5. ročník – I. interna - hematologie – organizace stáže - 2 týdny

· vstupní test je podmínkou účasti na stáži - výsledek testu student odevzdá (ev. mailem) na sekretariát - vytištěný ev. „printscreen“ nejpozději do 3. dne po zahájení stáže

· prezenční arch obdrží každý student 1. den stáže a do něj si dává potvrdit přítomnost na stáži, seminářích a přednáškách

· výstupní test student předloží poslední den stáže při zápisu zápočtu

· podmínky získání zápočtu – 1/výsledky vstupního a výstupního testu 2/ prezenční listina

· zápočet zapíše poslední vyučující dvoutýdenního bloku do SIS

· otázky ke zkoušce z interny 5. ročník – web 1.IK, ale i dalších klinik

· organizací zkoušek 5. ročníku je pověřena II. interní klinika (II.IK)

Co předložit po návratu ze stáže v zahraničí pro získání zápočtu z hematologie

· 5. ročník - potvrzení o dvoutýdenní stáži na hematologii

· Vstupní a výstupní test hematologie

Letní prázdninová praxe po 5. ročníku

· probíhá ve smluvních nemocnicích mimo 1. LF UK (z podstaty cílů interní praxe stáž probíhá na všeobecných interních odděleních nemocnic ČR, nikoli na vysoce specializovaných pracovištích v rámci 1. LF.)

· na základě potvrzení o absolvování letní praxe je udělen zápočet

· stejný postup je i v případě, že si student individuálně domluví letní praxi i na jiném pracovišti

6. ročník - interna

Organizace předstátnicové přípravy (PsP) - je pověřena I.IK

· 1. den předstátnicové přípravy se studenti dostaví na ta pracoviště, kam se zapsali v SISu

· časový rozpis předstátnicové přípravy - viz vývěska děkanátu, Harmonogram akademického roku

· zápis k účasti v předstátnicové přípravě - je individuální v SIS, kde jsou jednak vyjmenována všechna pracoviště a jednak limit počtu studentů, které je každé pracoviště kapacitně schopné přijmout

· počet studentů na jednotlivých interních pracovištích závisí na velikosti a kapacitních možnostech pracovišť - z důvodů zajištění kvalitní výuky

· po naplnění kapacity počtu studentů na určitém pracovišti, využije student volná místa na jiné klinice; nelze navyšovat počty studentů nad limit pracoviště

· v závěru předstátnicové přípravy skládá student praktickou zkoušku na pracovišti, kde stážoval a po jejím úspěšném absolvování dostane klasifikovaný protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“, který si uchová a předloží při SRZk jako potvrzení o absolvované přípravě

Co předložit po návratu z třítýdenní předstátnicové přípravy v zahraničí pro získání zápočtu a „Záznamu o absolvování praktické části SRZk“

· Viz níže: VÝUKA V ZAHRANIČÍ

Státní rigorózní zkouška z interny (SRZk)

· termíny SRZkhttps://www.lf1.cuni.cz/terminy-statnich-zkousek

· dále v SIS, pod záložkou Nástěnka a na webu: http://int1.lf1.cuni.cz/terminy-srzko (alespoň orientačně, který týden) jsou v předstihu 3 měsíců

· složení komisí (jména zkoušejících) se neuvádí (z praktických důvodů, neboť se může do posledního dne měnit), veškeré dotazy budou odmítnuty.

· změna komise SRZk - pokud počet zkoušených bude méně než 3, pak mohou být studenti převedeni do jiné komise a ta původní se zruší

· termíny SRZk (řádné) budou vypsány vždy na období bezprostředně po ukončení třítýdenní předstátnicové přípravy.

· Studenti, kteří u SRZk neuspěli v 1. termínu, se mohou hlásit k opravnému i v době řádných termínů dalších studijních skupin

· další (opravné) termíny pro SRZk mimo zkouškové období budou vypsány na červenec až září – viz SIS nástěnka

· je uveden limit 5 studentů na komisi pro SRZk; z kapacitních a časových důvodů nelze počet studentů navyšovat

· komise pro SRZk jsou vytvářené zvlášť pro české a zvlášť pro studenty anglické paralelky.

· do první poloviny června (po skončení zkouškového období) budou uvedeny opravné termíny na další měsíce, poslední možnost složit SRZk je do konce akad. roku, termín je uveden na webu 1.LF.

VÝUKA V ZAHRANIČÍ*

VÝJEZD V RÁMCI ERASMU

kdo potvrdí výjezd:

5. ročník - do přineseného dokumentu potvrdí souhlas sekretariát příslušné kliniky - I. IK v případě, kdy se jedná o výuku hematologie 5. ročníku

6. ročník - jakákoli interní klinika v případě předstátnicové stáže

pro potvrzení dokumentu požadujeme:

5. ročník - program pobytu - obsahu, respektující odbornost, tj. např. na I. IK dvoutýdenní stáž v hematologii

6. ročník - program pobytu s jasnou třítýdenní stáží na interně

Co předložit po návratu ze stáže v zahraničí pro získání zápočtu:

5. ročník - potvrzení o dvoutýdenní stáži na hematologii + vstupní a výstupní test hematologie

6. ročník - potvrzení o absolvování třítýdenní stáže na interně v zahraničí

· v ČR pak na některém z klinických pracovišť 1. LF UK Praha, student skládá praktickou zkoušku se získáním zápočtu a protokolu „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“; student si sám přes sekretariát domluví termín zkoušky, obvykle na pracovišti, které zahraniční stáž povolilo.

Výňatek z „Opatření děkana č. 15/2022, kterým se stanoví pravidla zahraničních stáží studentů bakalářských a magisterských studijních programů“ platný od 23. 12. 2022

Pravidla stáží na základě meziuniverzitních smluv např. Erasmus a v režimu „free movers“

Zkoušku a klasifikovaný zápočet koná student vždy na 1. LF.

Státní závěrečnou zkoušku nebo její část koná student v souladu s akreditací studijního programu vždy prezenčně na 1. LF. Podmínky pro akceptování a započtení předstátnicové stáže stanoví garant předmětu sám, nevztahují se na ně zvláštní ustanovení tohoto opatření.

Výňatky „Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK Praha, platné od AR 2019/2020, které odpovídají na nejčastější otázky ohledně státních zkoušek z interny

Čl. 16 Společná ustanovení o vypisování termínů a podrobnosti o přihlašování a odhlašování

Přihlášení ke klasifikovanému zápočtu, zkoušce a státní zkoušce nebo její části probíhá elektronickou formou prostřednictvím SIS. Přihlášení k zápočtu prostřednictvím SIS může současně se zveřejněním požadavků dle čl. 7 odst. 2 vyhlásit garant předmětu.

Garant předmětu zajišťuje vypsání zkušebních termínů odpovídajících kapacitě daného předmětu stanovené v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity[1]. Termíny zkoušek ve zkouškovém období se zveřejňují nejpozději čtyři týdny před zahájením zkouškového období. Vypisují-li se další termíny, postupuje garant předmětu podle studijního a zkušebního řádu univerzity[2].

Pravidla pro přihlašování a odhlašování k zápočtu, klasifikovanému zápočtu a zkoušce stanoví garant předmětu, ke státní zkoušce nebo její části děkan nebo jím pověřený garant předmětu v mezích zásad stanovených opatřením děkana.

Termín vypsaný před začátkem zkouškového období („předtermín“) se vypisuje alespoň s dvoutýdenním předstihem

Opožděnou omluvu studenta, který se nedostavil ke klasifikovanému zápočtu, zkoušce, státní zkoušce nebo její části v termínu, na nějž se přihlásil, může uznat pouze ze závažných důvodů[3] zkoušející nebo předseda komise s přihlédnutím k povaze okolností, kterými student svou nepřítomnost omlouvá

Čl. 18 Státní zkouška

Otázky ke státní zkoušce nebo její části si student losuje. Komise poskytne studentovi přiměřený čas k přípravě odpovědí; v případě konání státní zkoušky nebo její části distančním nebo částečně distančním způsobem lze od poskytnutí času k přípravě upustit. Vylosované otázky jsou vodítkem pro průběh státní zkoušky nebo její části

Nezveřejní-li garant předmětu jiné zásady hodnocení, pak platí, že u ústní či praktické části státní zkoušky se odpovědi studenta na jednotlivé otázky klasifikují známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3), "neprospěl/a" (4); klasifikace odpovědi „neprospěl/a (4)“ na jednotlivou otázku je důvodem pro ukončení celé části státní zkoušky.

Při hodnocení odpovědi na otázky z jednotlivých tematických okruhů, z nichž se skládá část státní zkoušky, se postupuje podle zásad hodnocení podle odstavce 2 nebo 4. Klasifikace odpovědineprospěl/a“ zakládá důvod pro ukončení celé části státní zkoušky.

Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví děkan nebo jím pověřený garant předmětu tak, aby bylo možno státní zkoušku nebo její část opakovat nejdříve po 21 dnech. Ustanovení čl. 16 odst. 5 věty druhé se použije přiměřeně.[1] Čl. 8 odst. 12 studijního a zkušebního řádu univerzity

[2] Čl. 8 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity

[3] Čl. 8 odst. 14 studijního a zkušebního řádu univerzity