Search Menu
14.2. 2019 azumr

Organizace výuky

5.ročník - hematologie

Organizace blokové výuky – I. interní klinika

http://int1.lf1.cuni.cz/

(veškeré organizační dotazy a bližší informace o výuce na I. interní klinice podává VÝHRADNĚ sekretariát kliniky – kontakty se ukáží po rozkliknutí)

Blokové výuky se účastní 1-2 kroužky studentů dle výpisu děkanátu.

- Individuální přesuny jsou možné, z kapacitních důvodů však početně omezené. Žádosti zasílejte mailem na sekretariát I. interní kliniky, přednost mají žádosti dříve poslané.

Předpokladem efektivní výuky jsou vstupní základní znalosti hematologie – základy fyziologie a patofyziologie krvetvorby, funkce jednotlivých krevních elementů, primární a plazmatické koagulace, základní vyšetření v hematologii.

Vstupní znalosti je nutno ověřit PŘED ZAHÁJENÍM STÁŽE splněním vstupního testu (po rozkliknutí se ukáže rovnou test), viz níže Postup přihlášení do testů z hematologie.

Vytištěnou první stránku vstupního testu odevzdat v den zahájení stáže, nejpozději však do třetího dne po zahájení stáže na sekretariátě kliniky.

Výstupní znalosti ověřujeme výstupním testem, jakou jednoho z předpokladu pro udělení zápočtu

Organizace výuky

1/ Zahájení výukyprvní den - pondělí, 8:15 hod., posluchárna I. interní kliniky (po rozkliknutí adresa Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, pavilon A12, druhé patro, č.dv. 2.70)

- bude provedeno školení o bezpečnosti práce s podpisem studentů o absolvování

- každý student dostane osobní prezenční list, kde mu bude denně potvrzena účast

na stážích a seminářích

- studenti budou rozdělení do výukových skupin (uvedeno v aktuálním rozvrhu)

studenti budou seznámeni s organizací výuky v následujících bodech:

- umístění šatny

- oddělení a pracoviště, kde probíhá praktická výuka (I. int., UHKT, centr.lab., transfuzní odd.)(na kliknutí se objeví umístění jednotlivých pracovišť)

- aktuální časový rozvrh - uveden na SIS, a na nástěnce před posluchárnou

záložka Nástěnka a na nástěnkách před posluchárnou I.IK.(opět na kliknutí umístění posluchárny)

2/ Organizace a obsah stáží

(rozklikne se standardní rozvrh s upozorněním, že aktuální rozvrh pro stávající termín výuky je na SIS, záložka nástěnka),

studenti pracují na odděleních, aktivně se účastní velké vizity na I. interní klinice – dle aktuální situace na odd. B,C, TROD;

3/ Přednášky a semináře jsou k dispozici vyvěšeny na webu I. interní kliniky: http://int1.lf1.cuni.cz/httpint1lf1cunicz5roceleaning

4/ Udělení zápočtu - poslední den výuky, uděluje poslední učitel v bloku (nikoliv sekretariát či vedoucí výuky)

 

Pravidla pro udělení zápočtu:

1. úspěšné absolvování vstupního testu (opět se rozklikne test) před 1. stáží, vytištěnou první stránku testu odevzdat nejpozději třetí den po začátku stáže na sekretariátě kliniky.

2. absolvování všech stáží a seminářů - doloženo v prezenčním listě.

3. úspěšné absolvování výstupního testu (rozklikne se výstupní test). Vytištěnou první stránku testu je nutno odevzdat při udělování zápočtu.

V případě, že nebude splněna podmínka prezence, bude udělení zápočtu řešeno individuálně, včetně možnosti ústního přezkoušení.

 

Postup přihlášení do testů z hematologie:

1/ adresa: https://connect.cuni.cz/zapis-do-kurzu-pdf/

2/ vlevo je text: Vstupní test - hematologie (stáž pro 5. ročník)

3/ vstoupit do testu… stejně jak do vstupního, tak výstupního testu

4/ kritériem úspěšnosti testu je 80 %, tj. 24 správných odpovědí z možných 30

5/ vyplnit test a vytisknout – přinést s indexem k zápočtu - stačí první stránka se jménem a počtem získaných bodů.

Obecně: vyplňování testu není nijak limitováno, tj., ani počtem (ne/úspěšných) pokusů, ani časem.

Dalším předpokladem studia je přiměřený zájem studentů o obor, odpovídající oděv a obuv (většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů).

 

Kritéria pro získání zápočtu ze zahraniční stáže – zvláštní záložka

1/ předložení potvrzení o absolvování výuky hematologie v rozsahu 2 týdenní výuky

2/ doklad o absolvování vstupního a výstupního testu (rozklikne se) - vytištěná první stránka testu

 

5/ Zkouška: zvláštní záložka

Organizace zkoušek Interna 5.ročník web II.interní klinika (rozklikne se)

Přihlášení se na termín zkoušky standardně přes systém SIS.

Termín zkoušky je po skončení bloku seminářů

Omluva ze zkoušky

když z jakýchkoli důvodů se nemůže student na zkoušku ve vypsaném termínu dostavit, omlouvá se předem v sekretariátu té kliniky (lze i mailem), kde zkouška probíhá

V novém SZŘ (Studijní a zk. řád), platným od 1.10.2017 je napsáno:

Přihlášením se na vypsaný termín se tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi..... čl. 8, odst. 12., v odst. 14 je: Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů.

Náhradní termín

Student, který neuspěl v 1. termínu, se zapíše v SIS na náhradní termín.

 

Doporučená literatura – zvláštní záložka

Pavel Klener et al: Vnitřní lékařství; čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Galen 2011

J.Kvasnička, Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi, Grada avicenum 2003

Pavel Klener et al.: Hematologie - skripta, Praha: Galén 2003

Samuel Vokurka: Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky,

Praha: Galén 2008

Peter Kubisz a kol.: Hematológia a transfuziológia: učebnice. Bratislava: Grada Slovakia,

Praha: Grada 2006

Richard Češka a kol.: Interna. Praha: Triton 2010

 

Pravidla pro udělení zápočtu:

1. úspěšné absolvování vstupního testu před 1. stáží

2. absolvování plného počtu stáží a seminářů

3. úspěšné absolvování výstupního testu.

V případě, že nebude splněna podmínka 1 a 2 bude zápočet udělen až po absolvování ústního přezkoušení. Podmínkou k ústnímu přezkoušení je úspěšné splnění výstupního testu.

Postup přihlášení do testů z hematologie:

1/ adresa: https://el.lf1.cuni.cz/zapis-do-kurzu-pdf/

2/ vlevo je text: Vstupní test - hematologie (stáž pro mediky 5. a 6 . ročníku)

3/ vstoupit do testu… stejně jak do vstupního, tak výstupního testu

4/ kritériem úspěšnosti testu je 80 %, tj. 24 správných odpovědí z možných 30

5/ vyplnit test a vytisknout – přinést s indexem k zápočtu - stačí první stránka se jménem a počtem získaných bodů.

Obecně: vyplňování testu není nijak limitováno, tj, ani počtem (neúspěšných) pokusů, ani časem.

ERASMUS: po návratu ze stáže je k udělení zápočtu nutnopředložit dokument o absolvování stáže - hematologie - a předložení vypracovaného výstupního testu.

Dalším předpokladem studia je přiměřený zájem studentů o obor, odpovídající oděv a obuv (většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů).