Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Předstátnicová příprava

6.ročník - Organizace Výuky – I. interní klinika

http://int1.lf1.cuni.cz/

Předstátnicová příprava

Výuka:

Předstátnicová příprava probíhá v 3-týdenních blocích.

Účastní se studenti dle výpisu děkanátu, 3 - 4 kruhy.

- časový rozpis předstátnicové přípravy - viz vývěska děkanátu

- zápis k účasti v předstátnicové přípravě - je individuální v SIS, kde jsou jednak vyjmenována všechna pracoviště a jednak limitovaný počet studentů, které každé pracoviště přijme

- v závěru 3. týdne předstátnicové přípravy skládá student praktickou zkoušku, a po jejím úspěšném absolvování dostane klasifikovaný protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“, který si uchová a předloží při SrZk jako potvrzení o absolvované přípravě

Zahájení výuky: V pondělí v 8.15 hod

- 1. den předstátnicové přípravy se studenti dostaví na zapsaná pracoviště,  viz rozpis níže -        Organizace předstátnicové stáže

- ti, co nevešli do rozpisu předstátnicové přípravy - přijdou 1. den stáže na I. IK, kde budou dorozděleni na pracoviště

 

Rozdělení studentů do skupin:

Rozdělení studentů do skupina na jednotlivá pracoviště v předstátnicové přípravě se provádí přes systém SIS. Studenti se přihlásí na jednotlivá pracoviště s předstihem, specifikace kliniky (místnosti) je uvedena v termínu stáže v poznámce.

Počet studentů je omezený kapacitou příslušných klinik a nemůže být překročen.

Případné změny resp. výměny pracoviště budou prováděny individuálně dohodou mezi studenty.

Studenti, kteří se nepřihlásí systémem SIS, budou přiděleni na volná místa na klinikách první den předstátnicové stáže na posluchárně I. interní kliniky VFN.

Předstátnicová stáž probíhá na I., II., III., IV. interní a nefrologické klinice VFN, interní klinice ÚVN (kontakt sekretariát pí. Daniela Kamínová, tel. 973 203 097, vedoucí výuky MUDr. T. Hnátek) a na Pneumologiciké klinice TN v Krči (prof. Vašáková).

Organizace předstátnicové přípravy

Od akademického roku 2017/18 rozšiřujeme výuku o Pneumologickou kliniku v Thomayerově nemocnici v Krči, a to tak, že vždy jeden celý týden z třítýdenního bloku stráví studenti na této plicní klinice, dva týdny stážují napůvodně vybrané klinice

Organizace předstátnicové přípravy včetně pobytu na plicní klinice - viz tabulka

příklad 1: studenti, kteří se v SIS zapíší na I. IK, do ÚHKT a na Nefrologickou kliniku (skupina A) budou nastupovat 1. den přestátnicové přípravy na Pneumologickou kliniku do Krče, ve 2. a 3. týdnu jsou pak na původně vybraných klinikách, kde stáž zakončí praktickou zkouškou a získají protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“..

příklad 2: Studenti zapsaní na IV.IK a do ÚVN (skupina B) nastoupí v 1. týdnu na tyto kliniky, 2. týden stráví na Plicní klinice v Krči a 3. týden opět na IV.IK a v ÚVN, kde stáž zakončí praktickou zkouškou a získají protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“.

příklad 3: Studenti zapsaní na II.IK a III.IK (skupina C) nastoupí v 1.týdnu na stáže na těchto klinikách, kde budou i 2. týden, a 3. týden stráví na Plicní klinice v Krči, kde stáž zakončí praktickou zkouškou a získají protokol - viz tabulka

 

PsP - PLICNÍ KLINIKA

skupina A

skupina B

skupina C

1. týden

původní rozdělení na:

I.IK a ÚHKT a NEFRO

IV.IK a ÚVN

II.IK a III.IK

2. týden

I.IK a ÚHKT a NEFRO

původní rozdělení na:

IV.IK a ÚVN

II.IK a III.IK

3. týden

I.IK a ÚHKT a NEFRO

IV.IK a ÚVN

původní rozdělení na:

II.IK a III.IK

 

Zápočet:

V závěru předstátnicové stáže je student povinen uskutečnit praktickou zkoušku (kompletní příjem/vyšetření pacienta, diagnostická rozvaha, návrh vyšetřovacího a rámcově léčebného postupu), které je parafováno a oznámkováno příslušným učitelem. Současně je zapsáno do SIS.

Vyplněný a klasifikovaný záznam o praktické zkoušceje podmínkou účasti studenta na SRZK z vnitřního lékařství.

Studenti se ke SRZk hlásí přes SIS. Termíny jsou vyvěšeny cca 3 týdny před prvním termínem SRZk příslušného bloku.

Erasmus, resp. studium v zahraničí, pokyny:

Absolvování předstátnicové stáže v rámci pobytu na zahraniční univerzitě je možné. Samozřejmou podmínkou je potvrzení o stáži.

Závěrečnou praktickou zkoušku je student povinen vykonat v 1. LF UK.

Žádost o vykonání praktické zkoušky lze poslat elektronickou poštou či předat osobně.

Studenti se:

a/ sami domluví s jednotlivým učitelem či na zvolené interní klinice o termínu zkoušky

b/ informaci podají pracovišti odpovědnému za organizaci SRZk (sekretariát I. interní kliniky), termín a pracoviště jim bude přiděleno (jednotlivá pracoviště se pravidelně střídají).

 

Diferenciálně diagnostické semináře

Aktuální rozpis Dif. dg. seminářů je k dispozici v SISu  (Nástěnka).

 

Pravidla SRZk

Předložení dokumentu o absolvování Praktické zkoušky během předstátnicové stáže je podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky.

Termíny SRZk jsou vypisovány během předstátnicové přípravy min. 14 dní před jejím konáním. Tyto termíny jsou přednostně určeny pro právě stážující studenty, na volná místa je umožněno se přihlásit i pro studenty z jiných stáží.

Složení komisí jednotlivých termínů je postupně uveřejňováno na SISu v části Nástěnka.

Mimořádné termíny nejsou vypisovány, proto je třeba v plné míře využívat standardně vypsaných termínů.

Maximální počet studentů pro komisi – 5

Zápis a odhlášení ze zkoušky je možno provádět podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem 1. LF

Znění otázek viz odkaz Otázky ke zkouškám Otázky – viz odkaz

Začátek všech státních zkoušek je ve 13.00 hod. na klinice, která je v rozpisu uvedena jako první před jménem předsedy komise. Ve výjimečných případech může být z organizačních důvodů začátek zkoušky posunut - o této změně jsou studenti informováni v předstihu.

Informaci, v které místnosti zasedá zkušební komise, podá sekretariát příslušné kliniky.

Složení komisí je bez záruky.

V týdnu  od 9.7. do 13.7.2018 budou vypsány mimořádné termíny SRZK.

Následující mimořádné termíny SRZK jsou naplánovány v termínu od 4. 9. do 11.9.2018.


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress