Search Menu
23.10. 2017 imark

Nejčastěji kladené otázky - FAQ

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KLADENÉ STUDENTY. INFORMACE A ODPOVĚDI

Než budete klást otázky(osobně, mailem nebo telefonicky)pročtěte si webové stránky děkanátu a I. interní kliniky - http://int1.lf1.cuni.cz/

OBECNÉ INFORMACE

Pracoviště a kliniky, kde probíhá výuka a zkoušky z interny 3., 5. a 6. ročníku

I. Interní klinika - klinika hematologie (I.IK)

+ Ústav hematologie a krevní transfúze (UHKT)

II. Interní klinika - klinika kardiologie a angiologie (II.IK)

III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu (III.IK)

IV. Interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie (IV.IK)

Klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN Praha (TRN)

Klinika nefrologie (NEFRO)

Pneumologická klinika FTN Krč (PNEUMO)

Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Střešovice (ÚVN)

Revmatologický ústav Na Slupi (REVMAT)

ORGANIZIACE VÝUKY NA I. INTERNÍ KLINICE - HEMATOLOGIE

úřední

Veškeré úřední aktivity (zapsání zápočtu, potvrzení, např. ERASMUS, prázdninové praxe v zahraničí atd.) v úředních hodinách -I. interní klinika - sekretariát, úterý 8,30 - 9,00 hodin

viz informační tabule před sekretariátem

Úřední aktivity mimo obvyklý termín,

nechte index a potvrzení o absolvování praxe (stáže…)., ev. jiné požadavky na úřední úkon v sekretariátu, současně kontakt na vás, co nejdříve zapíšeme, potvrdíme…

studijní

Omluva ze zkoušky - viz znění nově platného SZŘ (Studijní a zk. řád) od 1.10.2017:

Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. Na 1. LF bude uznána jako včasná omluva do 7 kalendářních dnů před termínem zkoušky. Den zkoušky je den osmý.

Jména zkoušejících(3.,5., 6. ročník - předsedy komise, složení komise…) se neoznamují, veškeré dotazy budou odmítnuty.

Individuální studijní plán

3.+ 5. ročník - účast na stážích

probíhá identicky jako u řádného studia. Konkrétní termín konzultujte s vedoucím výuky daného ročníku a zapište se cestou SIS ke kruhu, který v ten termín řádně stážuje.

Z kapacitních důvodů nedoporučujeme termíny, kdy na jednom pracovišti stážují současně dva kruhy. Proto, ve výjimečných případech, Vám doporučíme volit jiný termín.

6. ročník - účast na předstátnicové přípravě

probíhá identicky jako u řádného studia. Konkrétní termín konzultujte s vedoucím výuky daného ročníku a zapište se cestou SIS ke kruhu, který v ten termín řádně stážuje.

VÝUKA ČESKÉ PARALELKY

stáže z interny se týkají studentů 3., 5. a 6. ročníku

Otázky:

- zda je možno odchodit výuku s jiným kruhem – ano, dle kapacity kruhu - konzultujte individuálně v sekretariátu kliniky – nikoliv u přednosty kliniky

3. ročník – interní propedeutika na I. Interně – zimní semestr

- Organizací výuky 3. ročníku je pověřena III. Int. klinika (III.IK), doc. Vrablík - viz web III.IK

- termíny ke zkoušce jsou vyvěšeny na SIS v dostatečném předstihu

- předtermíny před ukončením stáže a přednášek nejsou povoleny

- otázky ke zkoušce z propedeutiky - viz web III.IK , web I.a II. IK

- rozdělení studentů je aktuálně vždy na nástěnce kliniky před posluchárnou

5. ročník – I. interna - hematologie – organizace stáže - 2 týdny

- vstupní test je podmínkou účasti na stáži - výsledek přinese student vytištěný a odevzdá na sekretariátu nejpozději do 2. dne po zahájení stáže

- prezenční arch obdrží každý student 1. den stáže a do něj si dává potvrdit přítomnost na stáži, seminářích a přednáškách

- výstupní test – předloží poslední den stáže při zápisu zápočtu

- podmínky získání zápočtu – 1/výsledky výstupního testu 2/ prezenční listina 3/ index

- zápočet zapíše poslední vyučující dvoutýdenního bloku – ne sekretariát

- zápočet dodatečně zapíše (zapomněli jste index) - kontaktujte svého posledního vyučujícího ne sekretariát

- otázky ke zkoušce z interny 5. ročník – web 1.IK, ale i dalších klinik

- organizací zkoušek 5. ročníku je pověřena II. interní klinika (II.IK)

Letní prázdninová praxepo 5. ročníku - probíhá ve smluvních nemocnicích mimo 1. LF UK (z podstaty cílů interní praxe stáž probíhá na všeobecných interních odděleních nemocnic ČR, nikoli na vysoce specializovaných pracovištích v rámci 1. LF.)

 

6. ročník

Organizace předstátnicové přípravy (PsP) - je pověřena I.IK

- časový rozpis předstátnicové přípravy - viz vývěska děkanátu

- zápis k účasti v předstátnicové přípravě - je individuální v SIS, kde jsou jednak vyjmenována všechna pracoviště a jednak limitovaný počet studentů, které je každé pracoviště kapacitně schopné přijmout

- počet studentů na jednotlivých interních pracovištích závisí na velikosti a kapacitních možnostech pracovišť a počet se snažíme limitovat - z důvodů zajištění kvalitní výuky

 

- v závěru 3. týdne předstátnicové přípravy skládá student praktickou zkoušku a po jejím úspěšném absolvování dostane klasifikovaný protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“, který si uchová a předloží při SrZk jako potvrzení o absolvované přípravě

- 1. den předstátnicové přípravy se studenti dostaví na ta pracoviště, kam se zapsali v SIS

 

Otázka:

Mohu si na konkrétní klinice domluvit umístění v předstihu? Ano, zápis na kliniky pouze přes SIS

 

Státní rigorózní zkouška z interny (SRZk)

- termíny SRZkhttps://www.lf1.cuni.cz/terminy-statnich-zkousek

Dále na SIS, pod záložkou Nástěnka a na webu: http://int1.lf1.cuni.cz/terminy-srzko

(alespoň orientačně, který týden) jsou v předstihu 3 měsíců

- složení komisí (jména zkoušejících) se neuvádí (z praktických důvodů, neboť se může do posledního dne měnit), veškeré dotazy budou odmítnuty.

- změna komise SRZk- pokud počet zkoušených bude méně než 3 (např., a to nejčastěji, v případě odstoupení studentů od zkoušky), pak tito studenti budou převedeni do jiné komise a ta původní se zruší

- termíny SRZk (řádné i opravné) budou vypsány vždy na období po ukončení třítýdenní předstátnicové přípravy

- další (opravné) termíny pro SRZk mimo zkouškové období budou vypsány na červenec až září – viz SIS nástěnka

- do první poloviny června (po skončení zkouškového období) budou uvedeny opravné termíny na další měsíce, poslední možnost složit SRZk je do konce akad. roku, termín je uveden na webu 1.LF.

Níže uvádíme výňatky ze studijního řádu, které odpovídají a reflektují na nejčastější otázky ohledně státních zkoušek z interny

Výňatek z pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK Praha

Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

Čl. 20

Rigorózní a státní závěrečná zkouška

1. Ve studijním programu mohou být dány i volitelné části rigorózní[1], nebo státní závěrečné zkoušky (dále jen „státní zkouška“); podrobnosti o způsobu a možnostech jejich volby stanoví děkan. Vedoucí předmětuzveřejní nejpozději dva měsíce před konáním státní zkoušky požadavky ke státní zkoušce, včetně zkušebních otázek; tyto požadavky musí být v souladu se studijním programem, včetně zkušebních otázek, zveřejní nejpozději dva měsíce před konáním státní zkoušky vedoucí předmětu.

2. Otázky ke státní zkoušce nebo její části si student losuje. Komise poskytne studentovi přiměřený čas k přípravě odpovědí.

3. Pro hodnocení odpovědi na otázky z jednotlivých tematických okruhů, z nichž se skládá část státní zkoušky, platí obdobně ustanovení čl. 18 odst. 3. Klasifikace odpovědi „neprospěl/a“ zakládá důvod pro ukončení celé části státní zkoušky.

4. Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví a zveřejní děkan nebo jím pověřený vedoucí předmětu tak, aby bylo možno státní zkoušku opakovat nejdříve po třiceti dnech. Ustanovení čl. 18 odst. 6 věta první za středníkem se použije přiměřeně.

Výňatek z: Předpis: II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY (dále jen SZŘ) ze dne 8. února 2018

Čl. 9 Státní zkoušky..

 

Bod 12. Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky, resp. každé její části, stanoví děkan. Každý tento termín se s přesným časovým určením nejméně týden předem zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty; dvoutýdenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty nejméně tři měsíce předem. Termíny musí být vypsány tak, aby tím nebylo dotčeno právo studenta na řádný a dva opravné termíny státní zkoušky nebo její části. Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise. Nevykoná-li student státní zkoušku ani ve druhém opravném termínu, nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno

Metodika vypisování termínů Státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku 1LF UK Praha

Vychází z

1/ Pravidel pro organizaci studie na 1 LF Praha (Studijní řád) akademický rok 2017/2018

2/ Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy ze dne 25. července 2017

Zveřejnění informací o termínech zkoušek

Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky, resp. každé její části, stanoví děkan; Každý tento termín se s přesným časovým určením nejméně týden předem zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty;

období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty nejméně tři měsíce předem. Termíny musí být vypsány tak, aby tím nebylo dotčeno právo studenta na řádný a dva opravné termíny státní zkoušky nebo její části

Během prázdnin je vypsán alespoň jeden zkušební termín; je-li vypsán pouze jeden, pak na druhou polovinu prázdnin.

Termíny zkoušek musí být vypsány nejméně ve třech různých dnech

Otázky:

Mohu se přihlásit k SRZk jako šestý ? Ne.

Mohu se přihlásit ke zkoušce na volné místo ke komisi anglické paralelky ? Ne.

VÝUKA V ZAHRANIČÍ

VÝJEZD V RÁMCI ERASMU

kdo potvrdí výjezd a kdy – do přineseného dokumentu potvrdí souhlas sekretariát příslušné kliniky - I.IK v případě, kdy se jedná o výuku hematologie 5. ročníku

jakákoli interní klinika v případě předstátnicové stáže 6. ročníku

pro potvrzení dokumentu požadujeme:

- 5. ročník - program pobytu - obsahu, respektující odbornost, tj. např. na I.IK 2týdenní stáž v hematologii

- 6. ročník - třítýdenní stáž na interně

Co předložit po návratu ze stáže v zahraničí pro získání zápočtu

- 5. ročník - potvrzení o absolvování:

- 2týdenní stáže na hematologii+ výstupní test hematologie

- letní prázdninová praxe

- 6. ročníkpotvrzení o absolvování:

- předstátnicové třítýdenní stáže na interně + v Čechách složení praktické zkouškypo individuální domluvě na jednom z interních pracovišť uvedených v úvodu (z kapacitních důvodů na II. , III. nebo IV. Interní klinice), kde získají protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“