Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Mnohočetný myelom

Myelomová skupina I.interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha

 

Hlavní tématické okruhy preklinického a klinického výzkumu:

 

1/ Preklinický výzkum –ustanovení nádorových myelomových linií (spolupráce s ÚHKT)

+ ……..

2/ Diagnostika monoklonálních gamapatií (MG): prognostické faktory  mnohočetného myelomu (MM), diagnostika primární AL amyloidózy (AL), monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS). Hodnocení přínosu nových diagnostických postupů (stanovení volných lehkých řetězců v séru, cytogenetické změny), výhledově genová exprese, proteomika.

Koordinace celorepublikového programu „Časná diagnostika MM -  program CRAB“.

 

3/ Léčba mnohočetného myelomu- hodnocení přínosu standardních terapeutických postupů (vysokodávkovaná chemoterapie,) a nových léků. Výzkum mechanismu některých nežádoucích účinků nových léků (trombofilní efekt Thalidomidu, ovlivnění hemostázy a imunitních funkcí bortezomibem).

 

4/ Patofyziologie a léčba komplikací mnohočetného myelomu (kostní postižení, renální postižení, poruchy hemostázy). V této oblasti bylo publikováno několik prioritních zpráv (poruchy antikoagulačních mechanizmů u monoklonálních gamapatií, patogenetické faktory rozvoje Bence-Jonesovy nefropatie, účinek erytropoetinu u MM v režimu aplikace 1xtýdně).

Spolupráce s dalšími specializovanými pracovišti (Nefrologická klinika 1.LF UK, Ortopedická klinika dětí a dospělých UK 2 LF, Neurochirurgické odd. Nemocnice Na Homolce).

Diagnostika a léčba komplikací léčby novými léky – hlavní koordinátor celorepublikového programu „Polyneuropatie u MM – POLY“.

 

5/ Organizace, spolupráce – v rámci České myelomové skupiny (CMG, viz odkaz), Středoevropské myelomové skupiny („Central European Myeloma Group“ - (Rakousko, Švýcarsko, SRN, Maďarsko, SR,ČR). Vytvoření společné databáze pacientů s MG v rámci České republiky (grant IGA). Účast v mezinárodních klinických studiích (VISTA, DOXIL, Optimum).

Skupina zajišťuje péči pro pacienty a odborné vedení pro pracoviště řady regionů Prahy a Čech.

 

 


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress