Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Hematologické laboratoře

Hematologické laboratoře 1. interní kliniky mají dlouholetou tradici. Jména jako Donner, Friedmann, Heřmanský či Klener jsou spojena nejen s klinickou prací, ale i s laboratorní diagnostikou – stačí jen připomenout Heřmanského-Pudlákův syndrom.

V roce 2006 byly laboratoře významně zrekonstruovány a zmodernizovány. Zcela změněna byla i dispozice laboratoří. Díky novému rozčlenění můžeme nyní snáze rozpoznat jejich rozdělení do tří funkčních částí.

První část, morfologická laboratoř, je rutinní laboratoř, kde jsou cytologicky zpracovávány především punktáty kostní dřeně a dále i tělní tekutiny – výpotky. Jde o vzorky nejen z 1. interní kliniky, ale i z konziliárních vyšetření z dalších klinik a ústavů VFN. Například v roce 2010 bylo v laboratoři zpracováno přes 1 300 dřeňových punktátů.

Druhou část tvoří laboratoř molekulárně genetická. Tady už se rutinní práce významně prolíná s prací výzkumnou. Vzorky od pacientů s nádory mízních uzlin a s lymfatickými leukémiemi jsou zde zpracovávány molekulárně biologickou metodou PCR (polymerázová řetězová reakce), díky níž můžeme lépe sledovat průběh léčby. Tato metoda je totiž mnohem citlivější než běžné mikroskopické vyšetření. Konkrétně jsou v laboratoři detekovány translokace t(11;14) a t(14;18) a dále klonalita B-lymfocytů.

Laboratoř experimentální buněčné terapie tvoří třetí a poslední část hematologických laboratoří 1. intení kliniky. Tato laboratoř je zaměřena především na výzkum kmenových buněk a dále pak na zkoumání možnosti využití imunitních buněk v léčbě hematologických malignit. Laboratoř spolupracuje s tuzemskými i zahraničními pracovišti, výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány ve vědeckých časopisech a prezentovány na mezinárodních konferencích.


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress