Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Nejčastěji kladené otázky - FAQ

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KLADENÉ STUDENTY… INFORMACE A ODPOVĚDI

A/ OBECNÉ INFORMACE

Pracoviště a kliniky kde probíhá výuka interny 5 a 6.roč

I.IK + UHKT, II.IK, III.IK, IV.IK, NEFRO, REVMAT, PNEUMO, ÚVN, IKEM

Veškeré úřední aktivity v úředních hodinách

I. int. sekretariát, úterý 8,30 - 9,00 hodin

viz informační tabule před sekretariátem

Zapsání zápočtu mimo obvyklý termín, eventuálně jiné úřední potvrzení, např. ERASMUS, prázdninové praxe v zahraničí atd.

nechte index a potvrzení o absolvování praxe (stáže…) v sekretariátu, současně kontakt na vás, co nejdříve zapíšeme

Omluva ze zkoušky - viz znění nově platného SZŘ (Studijní a zk. řád) od 1.10.2017:

Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. Na 1. LF bude uznána jako včasná omluva do 3 pracovních dnů před termínem zkoušky. Den zkoušky je den čtvrtý.

Než budete klást otázky(osobně, mailem, telefonem.)pročtěte si webové stránky děkanátu a I. interní kliniky - http://int1.lf1.cuni.cz/

B/ VÝUKA ČESKÉ PARALELKY

stáže z interny se týkají studentů 3., 5. a 6. ročníku

Otázky:

- zda je možno odchodit výuku s jiným kruhem – ano, dle kapacity kruhu - konzultujte individuálně v sekretariátu kliniky – nikoliv u přednosty kliniky

3. ročník

- Organizací výuky 3. ročníku je pověřena III. Int. klinika (III.IK), doc. Vrablík - viz web III.IK

- termíny ke zkoušce jsou vyvěšeny na SIS v dostatečném předstihu

- předtermíny před ukončením stáže a přednášek nejsou povoleny

- otázky ke zkoušce z propedeutiky - viz web III.IK , web I.a II. IK

- rozdělení studentů je aktuálně vždy na vývěsce kliniky

5.roč – I. interna - hematologie - stáž 2 týdny

Organizace stáže 5 ročník - hematologie:

- vstupní test je podmínkou účasti na stáži (a získání zápočtu)- výsledek přinese student vytištěný a odevzdá v sekretariátu nejpozději do 2. dne po zahájení stáže

- prezenční arch obdrží každý student 1. den stáže a do něj si dává potvrdit přítomnost na stáži, seminářích a přednáškách.

- zápočet = výsledky výstupního testu + prezenční listina + index

- zápočet zapíše poslední vyučující dvoutýdenního bloku – ne sekretariát

- zápočet dodatečně zapíše (zapomněli jste index) - kontaktujte svého posledního vyučujícího ne sekretariát

- otázky ke zkoušce z interny 5. ročník – web 1.IK, ale i dalších klinik

- organizací zkoušek 5. ročníku je pověřena je II. interní klinika (2.IK) (složení komisí, termíny atd. .. ..)

Letní prázdninová praxe- probíhá ve smluvních nemocnicích mimo 1. LF UK (z podstaty cílů interní letní praxe stáž probíhá na všeobecných interních odděleních nemocnic ČR, nikoli na vysoce specializovaných pracovištích v rámci 1. LF.)

 

6. ročník

Organizace předstátnicové přípravy (PsP) - je pověřena I.IK

- časový rozpis předstátnicové přípravy - viz vývěska děkanátu

- zápis k účasti v předstátnicové přípravě - je individuální v SIS, kde jsou jednak vyjmenována všechna pracoviště a jednak limitovaný počet studentů, které každé pracoviště přijme

- v závěru 3. týdne předstátnicové přípravy skládá student praktickou zkoušku, a po jejím úspěšném absolvování dostane klasifikovaný protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“, který si uchová a předloží při SrZk jako potvrzení o absolvované přípravě

- 1. den předstátnicové přípravy se studenti dostaví na ta pracoviště, kam se zapsali v SIS

- ti, co nevešli do rozpisu předstátnicové přípravy - přijdou 1. den stáže na I. IK, kde budou dorozděleni na pracoviště

 

Od akademického roku 2017/18se na výuce 6. ročníku podílí Pneumologická klinika v Thomayerově nemocnici v Krči, a to tak, že vždy jeden celý týden z třítýdenního bloku stráví studenti na této plicní klinice, dva týdny stážují napůvodně vybrané klinice

Organizace předstátnicové přípravy včetně pobytu na plicní klinice - viz tabulka -

příklad 1: studenti, kteří se v SIS zapíší na I. IK, do ÚHKT a na Nefrologickou kliniku (skupina A) budou nastupovat 1. den přestátnicové přípravy na Pneumologickou kliniku do Krče, ve 2. a 3. týdnu jsou pak na původně vybraných klinikách, kde stáž zakončí praktickou zkouškou a získají protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“.

příklad 2: Studenti zapsaní na IV.IK a do ÚVN (skupina B) nastoupí v 1. týdnu na tyto kliniky, 2. týden stráví na Plicní klinice v Krči a 3. týden opět na IV.IK a v ÚVN, kde stáž zakončí praktickou zkouškou a získají protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“.

příklad 3: Studenti zapsaní naII.IK a III.IK (skupina C) nastoupí v 1.týdnu na stáže na těchto klinikách, kde budou i 2. týden, a 3. týden stráví na Plicní klinice v Krči, kde stáž zakončí praktickou zkouškou a získají protokol - viz tabulka

 

PsP - PLICNÍ KLINIKA

skupina A

skupina B

skupina C

1. týden

původní rozdělení na:

I.IK a ÚHKT a NEFRO

IV.IK a ÚVN

II.IK a III.IK

2. týden

I.IK a ÚHKT a NEFRO

původní rozdělení na:

IV.IK a ÚVN

II.IK a III.IK

3. týden

I.IK a ÚHKT a NEFRO

IV.IK a ÚVN

původní rozdělení na:

II.IK a III.IK

 

Otázky:

- mohu si na konkrétní klinice domluvit umístění v předstihu ? ano

 

 

 

Státní rigorózní zkouška z interny (SRZk)

- termíny a složení komisí SRZk – najdete včas na SIS, pod záložkou Nástěnka

- termíny SRZk (řádné i opravné) budou vypsány vždy na období po ukončení třítýdenní předstátnicové přípravy

- další (opravné) termíny pro SRZk mimo zkouškové období budou vypsány na červenec až září – viz SIS nástěnka

- do první poloviny června budou uvedeny opravné termíny na červenec a další měsíce, poslední možnost složit SRZk je do konce akad. roku, termín uveden na webu 1.LF.

Otázky:

- mohu se přihlásit k SRZk jako šestý ? po individuální otázce předsedovi komise, jinak ne.

- mohu se přihlásit ke zkoušce na volné místo ke komisi anglické paralelky ? - ne

 

C/ VÝUKA V ZAHRANIČÍ

VÝJEZD V RÁMCI ERASMU

Co je potřeba před výjezdem:

Kdo potvrdí výjezd a kdy – do přineseného dokumentu potvrdí sekretariát příslušné kliniky (I.IK v případě, kdy se jedná se o výuku hematologie 5.ročníiku a předstátnicovou stáž 6.ročníku)

v dokumentu předpokládáme:

- 5.ročník -potvrzení programu / obsahu, respektující odbornost, tj. např. na I.IK 2týdenní stáž v hematologii

– 6.ročník - třítýdenní stáž na interně

Co předložit po návratu pro zápočet ze stáže v zahraničí

pro započet po návratu je nutné:

- 5.roč - 2týdenní stáže na hematologii- předložit potvrzení o absolvování + v Čechách výstupní test hematologie

- letní prázdninová praxe - předložit potvrzení o absolvování

- 6.ročníkpotvrzení o absolvování předstátnicové třítýdenní stáže na interně + v Čechách složení praktické zkouškypo individuální domluvě na jenom z interních pracovišť uvedených v úvodu, kde získají protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“

 


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress