Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Organizace výuky

5.ročník - hematologie

Organizace blokové výuky – I. interní klinika

http://int1.lf1.cuni.cz/

(veškeré organizační dotazy a bližší informace o výuce na I.interní klinice podává VÝHRADNĚ sekretariát kliniky – kontakty se ukáží po rozkliknutí)

Blokové výuky se účastní 1-2 kroužky studentů dle výpisu děkanátu.

- Individuální přesuny jsou možné, z kapacitních důvodů však početně omezené. Žádosti zasílejte mailem na sekretariát I.interní kliniky, přednost mají žádosti dříve poslané.

Předpokladem efektivní výuky jsou vstupní základní znalosti hematologie– základy fyziologie a patofyziologie krvetvorby, funkce jednotlivých krevních elementů, primární a plazmatické koagulace, základní vyšetření v hematologii.

Vstupní znalosti je nutno ověřit PŘED ZAHÁJENÍM STÁŽE splněním vstupního testu (po rozkliknutí se ukáže rovnou test), viz níže Postup přihlášení do testů z hematologie.

Vytištěnou první stránku vstupního testu odevzdat v den zahájení stáže, nejpozději však do třetího dne po zahájení stáže na sekretariátě kliniky.

Výstupní znalosti ověřujeme výstupním testem, jakou jednoho z předpokladu pro udělení zápočtu

Organizace výuky

1/ Zahájení výukyprvní den - pondělí, 8:15 hod., posluchárna I.interní kliniky(po rozkliknutí adresa Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, pavilon A12, druhé patro, č.dv. 2.70)

- bude provedeno školení o bezpečnosti práce s podpisem studentů o absolvování

- každý student dostane osobní prezenční list, kde mu bude denně potvrzena účast

na stážích a seminářích

- studenti budou rozdělení do výukových skupin (uvedeno v aktuálním rozvrhu)

studenti budou seznámeni s organizací výuky v následujících bodech:

- umístění šatny

- oddělení a pracoviště, kde probíhá praktická výuka (I.int., UHKT, centr.lab., transfuzní odd.)(na kliknutí se objeví umístění jednotlivých pracovišť)

- aktuální časový rozvrh - uveden na SIS, a na nástěnce před posluchárnou

záložka Nástěnka a na nástěnkách před posluchárnou I.IK.(opět na kliknutí umístění posluchárny)

2/ Organizace a obsah stáží

(rozklikne se standardní rozvrh s upozorněním, že aktuální rozvrh pro stávající termín výuky je na SIS, záložka nástěnka),

studenti pracují na odděleních, aktivně se účastní velké vizity na I. interní klinice – dle aktuální situace na odd. B,C, TROD;

3/ Přednášky a semináře jsou k dispozici vyvěšeny na webu I. interní kliniky: http://int1.lf1.cuni.cz/httpint1lf1cunicz5roceleaning

4/ Udělení zápočtu- poslední den výuky, udělujeposlední učitel v bloku (nikoliv sekretariát či vedoucí výuky)

 

Pravidla pro udělení zápočtu:

1. úspěšné absolvovánívstupního testu(opět se rozklikne test) před 1. stáží, vytištěnou první stránku testu odevzdat nejpozději třetí den po začátku stáže na sekretariátě kliniky

2. absolvování všech stáží a seminářů - doloženo v prezenčním listě

3. úspěšné absolvování výstupního testu (rozklikne se výstupní test). Vytištěnou první stránku testu je nutno odevzdat při udělování zápočtu.

V případě, že nebude splněna podmínkaprezence, bude udělení zápočtu řešeno individuálně, včetně možnosti ústního přezkoušení.

 

Postup přihlášení do testů z hematologie:

1/ adresa: https://el.lf1.cuni.cz/zapis-do-kurzu-pdf/

2/ vlevo je text: Vstupní test - hematologie (stáž pro 5. ročník)

3/ vstoupit do testu… stejně jak do vstupního, tak výstupního testu

4/ kritériem úspěšnosti testu je 80 %, tj. 24 správných odpovědí z možných 30

5/ vyplnit test a vytisknout – přinést s indexem k zápočtu - stačí první stránka se jménem a počtem získaných bodů.

Obecně: vyplňování testu není nijak limitováno, tj., ani počtem (ne/úspěšných) pokusů, ani časem.

Dalším předpokladem studia je přiměřený zájem studentů o obor, odpovídající oděv a obuv(většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů).

 

Kritéria pro získání zápočtu ze zahraniční stáže – zvláštní záložka

1/ předložení potvrzení o absolvování výuky hematologie v rozsahu 2 týdenní výuky

2/ doklad o absolvování výstupního testu (rozklikne se)- vytištěná první stránka testu

 

5/ Zkouška: zvláštní záložka

Organizace zkoušek Interna 5.ročník web II.interní klinika (rozklikne se)

Přihlášeníse na termín zkoušky standardně přes systém SIS.

Termín zkoušky je po skončení bloku seminářů

Omluva ze zkoušky

když z jakýchkoli důvodů se nemůže student na zkoušku ve vypsaném termínu dostavit, omlouvá se předem v sekretariátu té kliniky(lze i mailem), kde zkouška probíhá

V novém SZŘ (Studijní a zk. řád), platným od 1.10.2017 je napsáno:

Přihlášením se na vypsaný termín se tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi..... čl. 8, odst. 12., v odst. 14 je: Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů.

Náhradní termín

Student, který neuspěl v 1. termínu, se zapíše v SIS na náhradní termín.

 

Doporučená literatura –zvláštní záložka

Pavel Klener et al: Vnitřní lékařství; čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Galen 2011

J.Kvasnička, Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi, Grada avicenum 2003

Pavel Klener et al.: Hematologie - skripta, Praha: Galén 2003

Samuel Vokurka: Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky,

Praha: Galén 2008

Peter Kubisz a kol.: Hematológia a transfuziológia: učebnice. Bratislava: Grada Slovakia,

Praha: Grada 2006

Richard Češka a kol.: Interna. Praha: Triton 2010

 

Výuka hematologie 5. ročník, 2017/ 2018

XV. týden Diff. Dg. a prezentační semináře Vyučující/místo Semináře
pondělí 8:15 - 8:30 Úvod do hematologie, oboru a výuky prof. Trněný 10:45 - 11:30 Lab. nálezy hem dr. Šálková/ dr. Otáhal

 

8:15 - 9:05

 

Diff.dg. hematol. syndromů

 

prof. Špička

 

11:45 - 12:30

 

Akutní stavy

 

dr. Konířová

 

9:15 - 10:05

 

Laboratorní nálezy

 

prim. Špaček

úterý 8.15 - 9.00

 

Skupina A/1: odd.C, vlastní vizita

 

odd. C 10.45-11.30 Cytologie -  hem. labor. dr. Pytlík

 

9.00 - 10.30

Sk. A/1: odd. C velká vizita

 

prof. Trněný -posluchárna

 

11.45-12.30

 

Lymfomy -NHLI

 

prof. Trněný/ dr. Pytlík

 

 

8.15 - 10.30

Sk. A/2: odd. B

 

oddělení B -       dr. Pytlík

 

8.15-10.30

Skupina B - ÚHKT *

 

prof. Cetkovský *

středa 8:15 - 9:00

Sk. A/2: I int - odd. B, vlastní vizita

odd. B

10:45-11:30

Transplantace prim. Vítek
9.00 - 10.30

Sk. A/2: I.int. - odd. B, velká vizita

prof. Trněný -posluchárna 11:45-12:30 Transúzní lékařsví II as. Písačka

 

8.15 - 10.30

Sk. A/1 - odd. C

 

odd. C

 

8.15 - 10.30

Sk. B - I.int. - TROD

 

odd. TROD -  dr.Haber

čtvrtek

 

8:15 - 10:30

Skupina A -ÚHKT***

 

sekret. trf.úseku **

10:45 - 11:30 Trombofilie prof. Kvasnička
8.15 - 9:00

Sk. B - I. int -TROD - vlastní vizita

odd. TROD 11:45 - 12:30 Anemie I dr. Jonášová
9:00 - 10:30

Sk. B - I. int -TROD - velká vizita

prof. Trněný/ posluchárna

pátek

 

8:15 - 9:15

 

MM

 

prof. Špička

 

10:45 - 11:30

 

Akut. leukémie

 

prof. Cetkovský/ dr. Šálek

9:30 - 10:15 Hemostáza I - destičkové poruchy prof. Kvasnička 11:45 - 12:30 Anemie II dr. Haber

XVI. týden

pondělí 8:15 - 9:05 Poruchy hemostázy dr. Konířová 10:45 - 11:30

Hemostáza II- plazmat. koagulace

dr. Loužil

9:15 - 10:10

CLL +dif. dg. splenomealie

prim. Špaček

11:45 - 12:30

HL + dif. dg.  adeno

prim. Kořen

úterý 8.15-9.00

Skupina B/1 odd. C, vlastní vizita

odd. C 10:45 - 11:30 Mnohočetný myelom - CRAB dr. Straub
9.00-10.30

Skupina B/1 odd. C, velká vizita

prof. Trněný/ posluchárna 11:45 - 12:30 Lymfomy NHL II

dr. Pytlík/ dr.Benešová

8.15 - 10.30

Sk. B/2 odd. B

odd. B - dr. Pytlík

8.15 - 10.30

Sk. A - ÚHKT*

prof. Cetkovský

středa 8:15 - 9.00

Skupina B/2 - odd. B, vlastní vizita

odd. B 10:45 - 11:30 Myeloproliferace dr. Klamová
9.00 - 10:30

Skupina B/2 - odd. B, velká vizita

prof. Trněný/ posluchárna 11:45 - 12:30 Anémie/MDS doc. Čermák
8.15 - 10.30 Sk. B/1 - odd. C odd. C

8.15 - 10.30

Sk. A - I. int. TROD

odd. TROD -      dr. Haber

čtvrtek

 

8:15 - 10:30

Sk. B - ÚHKT***

 

sekret. trf. úseku**

 

10:45 - 11:30

 

Transfuzní lékařství

 

doc. Gašová

8:15 -  9:00

Skupina A - I. int. TROD, vlastní vizita

odd. TROD
9:00 - 10:30 Skupina A - I. int. TROD, velká vizita prof. Trněný/ posluchárna

pátek

 

8:15 - 9:05

 

Lymfomy - cases, algoritmus

 

dr. Benešová

 

zápočet

 

9:10 - 10:45

 

Transfúzní l. - zápočet

 

prim. Dušková

 

zápočet

# pokud není uvedeno jinak, začátek stáží je v 8.15 na posluchárně I.IK

* začátek -sekretariát prof. Cetkovského v 8:15 hod, 3.patro, budova B, převlečeni na pracovišti v 8.15
** ÚHKT, sekretariát transfuzního úseku, paní Korbová, budova A, 1.p, převlečeni na pracovišti v 8.15
*** aferetické odd., kryokonzervace, převlečeni na pracovišti v 8.15
TROD: Transplantační oddělení I. int. klinika, 3. patro
ÚHKT: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, Praha 2

Pravidla pro udělení zápočtu:

1. úspěšné absolvování vstupního testu před 1. stáží

2. absolvování plného počtu stáží a seminářů

3. úspěšné absolvování výstupního testu.

V případě, že nebude splněna podmínka 1 a 2 bude zápočet udělen až po absolvování ústního přezkoušení. Podmínkou k ústnímu přezkoušení je úspěšné splnění výstupního testu.

Postup přihlášení do testů z hematologie:

1/ adresa: https://el.lf1.cuni.cz/zapis-do-kurzu-pdf/

2/ vlevo je text: Vstupní test - hematologie (stáž pro mediky 5. a 6 . ročníku)

3/ vstoupit do testu… stejně jak do vstupního, tak výstupního testu

4/ kritériem úspěšnosti testu je 80 %, tj. 24 správných odpovědí z možných 30

5/ vyplnit test a vytisknout – přinést s indexem k zápočtu - stačí první stránka se jménem a počtem získaných bodů.

Obecně: vyplňování testu není nijak limitováno, tj, ani počtem (neúspěšných) pokusů, ani časem.

ERASMUS: po návratu ze stáže je k udělení zápočtu nutno předložit dokument o absolvování stáže - hematologie - a předložení vypracovaného výstupního testu.

Dalším přepodkladem studia je přiměřený zájem studentů o obor, odpovídající oděv a obuv (většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů).


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress