Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Organizace výuky

5.ročník - hematologie

Organizace blokové výuky – I. interní klinika

http://int1.lf1.cuni.cz/

(veškeré organizační dotazy a bližší informace o výuce na I. interní klinice podává VÝHRADNĚ sekretariát kliniky – kontakty se ukáží po rozkliknutí)

Blokové výuky se účastní 1-2 kroužky studentů dle výpisu děkanátu.

- Individuální přesuny jsou možné, z kapacitních důvodů však početně omezené. Žádosti zasílejte mailem na sekretariát I. interní kliniky, přednost mají žádosti dříve poslané.

Předpokladem efektivní výuky jsou vstupní základní znalosti hematologie – základy fyziologie a patofyziologie krvetvorby, funkce jednotlivých krevních elementů, primární a plazmatické koagulace, základní vyšetření v hematologii.

Vstupní znalosti je nutno ověřit PŘED ZAHÁJENÍM STÁŽE splněním vstupního testu (po rozkliknutí se ukáže rovnou test), viz níže Postup přihlášení do testů z hematologie.

Vytištěnou první stránku vstupního testu odevzdat v den zahájení stáže, nejpozději však do třetího dne po zahájení stáže na sekretariátě kliniky.

Výstupní znalosti ověřujeme výstupním testem, jakou jednoho z předpokladu pro udělení zápočtu

Organizace výuky

1/ Zahájení výukyprvní den - pondělí, 8:15 hod., posluchárna I. interní kliniky (po rozkliknutí adresa Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, pavilon A12, druhé patro, č.dv. 2.70)

- bude provedeno školení o bezpečnosti práce s podpisem studentů o absolvování

- každý student dostane osobní prezenční list, kde mu bude denně potvrzena účast

na stážích a seminářích

- studenti budou rozdělení do výukových skupin (uvedeno v aktuálním rozvrhu)

studenti budou seznámeni s organizací výuky v následujících bodech:

- umístění šatny

- oddělení a pracoviště, kde probíhá praktická výuka (I. int., UHKT, centr.lab., transfuzní odd.)(na kliknutí se objeví umístění jednotlivých pracovišť)

- aktuální časový rozvrh - uveden na SIS, a na nástěnce před posluchárnou

záložka Nástěnka a na nástěnkách před posluchárnou I.IK.(opět na kliknutí umístění posluchárny)

2/ Organizace a obsah stáží

(rozklikne se standardní rozvrh s upozorněním, že aktuální rozvrh pro stávající termín výuky je na SIS, záložka nástěnka),

studenti pracují na odděleních, aktivně se účastní velké vizity na I. interní klinice – dle aktuální situace na odd. B,C, TROD;

3/ Přednášky a semináře jsou k dispozici vyvěšeny na webu I. interní kliniky: http://int1.lf1.cuni.cz/httpint1lf1cunicz5roceleaning

4/ Udělení zápočtu - poslední den výuky, uděluje poslední učitel v bloku (nikoliv sekretariát či vedoucí výuky)

 

Pravidla pro udělení zápočtu:

1. úspěšné absolvování vstupního testu (opět se rozklikne test) před 1. stáží, vytištěnou první stránku testu odevzdat nejpozději třetí den po začátku stáže na sekretariátě kliniky.

2. absolvování všech stáží a seminářů - doloženo v prezenčním listě.

3. úspěšné absolvování výstupního testu (rozklikne se výstupní test). Vytištěnou první stránku testu je nutno odevzdat při udělování zápočtu.

V případě, že nebude splněna podmínka prezence, bude udělení zápočtu řešeno individuálně, včetně možnosti ústního přezkoušení.

 

Postup přihlášení do testů z hematologie:

1/ adresa: https://el.lf1.cuni.cz/zapis-do-kurzu-pdf/

2/ vlevo je text: Vstupní test - hematologie (stáž pro 5. ročník)

3/ vstoupit do testu… stejně jak do vstupního, tak výstupního testu

4/ kritériem úspěšnosti testu je 80 %, tj. 24 správných odpovědí z možných 30

5/ vyplnit test a vytisknout – přinést s indexem k zápočtu - stačí první stránka se jménem a počtem získaných bodů.

Obecně: vyplňování testu není nijak limitováno, tj., ani počtem (ne/úspěšných) pokusů, ani časem.

Dalším předpokladem studia je přiměřený zájem studentů o obor, odpovídající oděv a obuv (většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů).

 

Kritéria pro získání zápočtu ze zahraniční stáže – zvláštní záložka

1/ předložení potvrzení o absolvování výuky hematologie v rozsahu 2 týdenní výuky

2/ doklad o absolvování výstupního testu (rozklikne se) - vytištěná první stránka testu

 

5/ Zkouška: zvláštní záložka

Organizace zkoušek Interna 5.ročník web II.interní klinika (rozklikne se)

Přihlášení se na termín zkoušky standardně přes systém SIS.

Termín zkoušky je po skončení bloku seminářů

Omluva ze zkoušky

když z jakýchkoli důvodů se nemůže student na zkoušku ve vypsaném termínu dostavit, omlouvá se předem v sekretariátu té kliniky (lze i mailem), kde zkouška probíhá

V novém SZŘ (Studijní a zk. řád), platným od 1.10.2017 je napsáno:

Přihlášením se na vypsaný termín se tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi..... čl. 8, odst. 12., v odst. 14 je: Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů.

Náhradní termín

Student, který neuspěl v 1. termínu, se zapíše v SIS na náhradní termín.

 

Doporučená literatura – zvláštní záložka

Pavel Klener et al: Vnitřní lékařství; čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Galen 2011

J.Kvasnička, Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi, Grada avicenum 2003

Pavel Klener et al.: Hematologie - skripta, Praha: Galén 2003

Samuel Vokurka: Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky,

Praha: Galén 2008

Peter Kubisz a kol.: Hematológia a transfuziológia: učebnice. Bratislava: Grada Slovakia,

Praha: Grada 2006

Richard Češka a kol.: Interna. Praha: Triton 2010

 

Výuka hematologie  5. ročník, 2017/ 2018

(od 28.5. do 8.6.2018, kruh 13)

I. týden Diff. Dg. a prezentační semináře Vyučující/místo Semináře

pondělí

 

8:15 - 8:30

8:30 - 8:45

Úvod do hematologie - oboru

Úvod do hematologie - oboru

 

prof. Trněný/ posluchárna nefrologie

dr. Haber / posluchárna nefrologie

10:45 - 11:30

Lab. nálezy hem.

dr. Šálková/  dr. Otáhal

8:45 - 9:30

Diff. dg. hematol. syndromů

prof. Špička/ posluchárna nefrologie

11:45 - 12:30

Akutní stavy

dr. Konířová

9:45 - 10:30

Hemostáza II - plazmat. koagulace 

dr. Loužil/ posluchárna nefrologie

12:45 - 13:30 Podpůrná léčba dr. Pytlík

úterý

 

8:15 - 9:00

Skupina A/1: odd.C, vlastní vizita

 

oddělení C

10:45-11:30 Cytologie-hem.Labor dr. Pytlík

 

9:00 - 10:30

Sk. A/1: odd. C velká vizita

 

prof. Trněný/ Konzultační místnost I. IK

 

11:45-12:30

 

Lymfomy - NHL I

 

prof. Trněný/           dr. Pytlík

 

 

8:15 - 10:30

Sk. A/2: odd. B

 

oddělení B -             dr. Pytlík

 

8:15-10:30

Skupina B - ÚHKT *

 

prof. Cetkovský

 

středa 8:15 - 9:00

Sk. A/2: I. int - odd. B, vlastní vizita

oddělení B

10:45-11:30

Transfúzní lékařství doc. Gašová
9:00 - 10:30

Sk. A/2: I. int. - odd. B, velká vizita

prof. Trněný/ posluchárna I. IK 11:45-12:30 Transfúzní lékařství II as. Písačka

 

8:15 - 10:30

Sk. A/1 - odd. C

 

oddělení C -        dr. Havránek

 

8:15 - 10:30

Sk. B - I.int. - TROD

TROD - dr. Haber

čtvrtek

 

8:15 - 10:30

Skupina A -ÚHKT***

 

sekret. trf.úseku

10:45 - 11:30 Trombofilie prof. Kvasnička
8:15 - 09:00

Sk. B - I. int -TROD - vlastní vizita

oddělení TROD 11:45 - 12:30 Anemie I dr. Jonášová
9:00 - 10:30

Sk. B - I. int -TROD - velká vizita

prof. Trněný/ konzultační místnost I. IK

pátek

8:15 - 9:15

Mmnohočetný myelon - CRAB

dr. Staub/ posluchárna nefrologie

 

10:45 - 11:30

 

Akut. leukémie

 

prof. Cetkovský/  dr. Šálek

9:30 - 10:15 Hemostáza I - destičkové poruchy prof. Kvasnička/  posluchárna nefrologie 11:45 - 12:30 Anemie II dr. Haber

II. týden

pondělí 8:15 - 9:05 Poruchy hemostázy dr. Konířová/ posluchárna nefrologie 10:45 - 11:30

 

Laboratorní  nálezy

 

prim. Špaček

9:15 - 10:10

CLL+dif.dg. splenomegali

prim. Špaček/ posluchárna nefrologie

11:45 - 12:30

HL + dif. dg.  adeno

prim. Kořen

 

úterý 8:15-9:00

Skupina B/1 odd. C, vlastní vizita

oddělení C 10:45 - 11:30 Mnohočetný myelom prof. Špička
9:00-10:30

Skupina B/1 odd. C, velká vizita

prof. Trněný/ konzultační místnost I. IK 11:45 - 12:30 CLL - algorit, imunodef 

dr. Cmunt

8:15 - 10:30

Sk. B/2 odd. B

oddělení. B             dr. Havránek

8:15 - 10:30

Sk. A - ÚHKT*

prof. Cetkovský

středa 8:15 - 9:00

Skupina B/2 - odd. B, vlastní vizita

oddělení B 10:45 - 11:30 Myeloproliferace doc. Gašová
9:00 - 10:30

Skupina B/2 - odd. B, velká vizita

prof. Trněný/ posluchárna I. IK 11:45 - 12:30 Anémie/MDS doc. Čermák
8:15 - 10:30 Sk. B/1 - odd. C oddělení C -        dr. Pytlík

8:15 - 10:30

Sk. A - I. int. TROD

TROD - dr. Haber

čtvrtek  

 

8:15 - 10:30

Sk. B - ÚHKT***

sekret. trf. úseku

10:45 - 11:30

Transplantace

prim. Vítek

8:15 -  9:00

Skupina A - I. int. TROD, vlastní vizita

TROD 11:45-12:30 Lymfomy NHL II

dr. Pytlík/     dr. Benešová

9:00 - 10:30

Skupina A - I. int. TROD, velká vizita

prof. Trněný/ konzultační místnost I. IK

pátek

8:15 - 9:05

Lymfomy - cases, algoritmus

dr. Benešová

zápočet

           konzultační místnost I. IK

9:10 - 10:45

Transfúzní l. - zápočet

prim. Dušková

zápočet

           konzultační místnost I. IK

# pokud není uvedeno jinak, začátek stáží je v 8.15 hod. na posluchárně I.IK

* začátek -sekretariát prof. Cetkovského v 8:15 hod., 3.patro, budova B, převlečeni na pracovišti v 8.15
** ÚHKT, sekretariát transfuzního úseku, paní Korbová, budova A, 1.p, převlečeni na pracovišti v 8.15
*** aferetické odd., kryokonzervace, převlečeni na pracovišti v 8.15
TROD: Transplantační oddělení I. int. klinika, 3. patro
ÚHKT: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, Praha 2

Pravidla pro udělení zápočtu:

1. úspěšné absolvování vstupního testu před 1. stáží

2. absolvování plného počtu stáží a seminářů

3. úspěšné absolvování výstupního testu.

V případě, že nebude splněna podmínka 1 a 2 bude zápočet udělen až po absolvování ústního přezkoušení. Podmínkou k ústnímu přezkoušení je úspěšné splnění výstupního testu.

Postup přihlášení do testů z hematologie:

1/ adresa: https://el.lf1.cuni.cz/zapis-do-kurzu-pdf/

2/ vlevo je text: Vstupní test - hematologie (stáž pro mediky 5. a 6 . ročníku)

3/ vstoupit do testu… stejně jak do vstupního, tak výstupního testu

4/ kritériem úspěšnosti testu je 80 %, tj. 24 správných odpovědí z možných 30

5/ vyplnit test a vytisknout – přinést s indexem k zápočtu - stačí první stránka se jménem a počtem získaných bodů.

Obecně: vyplňování testu není nijak limitováno, tj, ani počtem (neúspěšných) pokusů, ani časem.

ERASMUS: po návratu ze stáže je k udělení zápočtu nutno předložit dokument o absolvování stáže - hematologie - a předložení vypracovaného výstupního testu.

Dalším předpokladem studia je přiměřený zájem studentů o obor, odpovídající oděv a obuv (většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů).


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress